Įsakymai

Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. BV-148

Grėsmės vaikui lygių kriterijų ir grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A1-221

Pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus registravimo, informavimo ir nagrinėjimo tvarka, patvirtinta Valstybės Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018-06-29 įsakymu Nr. BV-95

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-06-27 įsakymas Nr. A1-334 Dėl mobiliųjų komandų sudarymo, specialistų atrankos ir jų darbo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-07-13 įsakymas Nr. A1-368 Dė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002-04-18 įsakymo Nr.56 “Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo” pakeitimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. BV-134/V1-426 Dėl globos centro veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. A1-28 Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-03-29 įsakymas Nr. A1-141 Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo

Atvejo vadybos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141

DĖL INFORMACIJOS APIE GALIMĄ ĮVAIKINTI VAIKĄ FORMOS PATVIRTINIMO

Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. A1-212 „Dėl Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 

Įsakymas dėl globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas

Dėl Asmenų, siekiančių įgyti Tarnybos atestuotų asmenų rengėjų kvalifikaciją, atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas

Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugoss ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. BV-148

Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko laikino svečiavimosi užsienio valstybėje programos Lietuvos Respublikoje priežiūros vykdymo planas

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas

Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 

Dėl Įvaikintojų parinkimo galimam įvaikinti vaikui ir įvaikintojų parinkimo rastam vaikui laikinai globoti tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.261 straipsnio įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas

Dėl įvaikintojų įrašymo į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą reglamentavimo patvirtinimo 
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas 

Dėl įvaikintojų, įrašytų į asmenų, norinčių įvaikinti vaiką, sąrašus, parinkimo siūlomam įvaikinti vaikui bei įvaikintojų parinkimo siūlomam įvaikinti vaikui, turinčiam specialių poreikių, komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas

Dėl globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas

 

Dėl asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos komisijos sudarymo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas

Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos tvarkos aprašas
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas

Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. BV-80 „Dėl įvaikintojų, įrašytų į asmenų, norinčių įvaikinti vaiką, sąrašus, parinkimo siūlomam įvaikinti vaikui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas

Dėl įvaikintojų, įrašytų į asmenų, norinčių įvaikinti vaiką, sąrašus, parinkimo siūlomam įvaikinti vaikui tvarkos aprašo patvirtinimo
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas

Dėl sprendimo apgyvendinti nelydimą mažametį užsienietį arba nelydimą nepilnametį užsienietį, turintį savo asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą, Pabėgėlių priėmimo centre formos patvirtinimo
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo ir kitų procedūrinių veiksmų bei paslaugų jiems teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro, vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymas 

Dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo formos ir dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo formos pildymo taisyklių patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 

Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 

Dėl specializuotos pagalbos centrų veiklos aprašo patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl specializuotos pagalbos centrų programos patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro, sveikatos apsaugos ministro ir vidaus reikalų ministro įsakymas 

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams
Švietimo ir mokslo ministro įsakymas

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas
Švietimo ir mokslo ministro įsakymas

Dėl savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus sutikimo dėl rūpintojo gyvenimo skyrium nuo rūpinamo nepilnamečio formos patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas  

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
Teisingumo ministro įsakymas

Dėl institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 

Dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo radus vaiką sveikatos priežiūros įstaigoje arba įstaigoje, kurioje įsteigtas „Gyvybės langelis“, rekomendacijų patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas 

Dėl nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2011–2015 metų programos patvirtinimo 
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Teisingumo ministro įsakymas

Dėl pavyzdinių šeimynos įstatų patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2009 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos reikalavimai“ patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
 
 
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas 

Dėl bendrųjų valstybės ir savivaldybių vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 

Dėl galimų įvaikinti vaikų sąrašo formos patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sarašo patvirtinimo 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 

Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju) asmenų sveikatos pažymėjimo formos nustatymo
Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 

Dėl prevencinės priemonės „Nepilnametis 2008“ organizavimo ir vykdymo 
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas 

Dėl prevencinės priemonės „Nepilnametis 2008“ vykdymo ataskaitos forma

Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

 

 

X