Socialinė rizika

Socialinės rizikos šeima

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 19 d. įsakymu Nr.A1-296 pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. A1-212 „Dėl Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais, t.y. nuo 2018 m. liepos 1 d. naikinama Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaita (toliau - apskaita) ir šios apskaitos tvarka.

Įsigaliojus ministro įsakymui rekomenduojama savivaldybių administracijoms į apskaitą iki 2018 m. birželio 30 d. įrašytoms ir socialinę riziką patiriančioms šeimoms, kurioms pagalba, socialinio darbuotojo socialinė priežiūra ir lengvatos, buvo pradėtos teikti iki šio įsakymo įsigaliojimo, pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą socialinės pašalpos teikiamos nepinigine forma, kompensacijų sumos pervedamos į energiją, kurą, geriamąjį ir karštą vandenį tiekiančių įmonių ar fizinių asmenų atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose, užtikrinti šeimoms šių piniginės socialinės paramos formų, pagalbos ir lengvatų teikimo tęstinumą. Taip pat rekomenduojame šioms šeimoms užtikrinti atvejo vadybininko paskyrimą darbui su šeima Atvejo vadybos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, t.y. atvejo vadybininko paskyrimą per vieną mėnesį, o šeimos poreikių pervertinimą per penkis mėnesius nuo atvejo vadybininko paskyrimo.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinis Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – vaiko teisių apsaugos skyrius), gavęs pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą šeimoje turės vertinti grėsmę vaiko saugumui, gyvybei ir sveikatai ir imtis atitinkamų veiksmų Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (toliau - Įstatymas) 36 str., 38 str., 39 str. ir 40 str. ir Grėsmės vaikui lygių kriterijų ir grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr.A1-221 „Dėl grėsmės vaikui lygių kriterijų ir grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Pagal šio socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo 2 p. vaikams augantiems šeimose, kurios iki 2018 m. birželio 30 d. buvo įrašytos į apskaitą ir 2018 m. birželio 19 d. įsakymo Nr.A1-296 įsigaliojimo dieną nėra išnykusios šeimos įrašymo į socialinės rizikos šeimų apskaitą priežastys, grėsmės lygis nebus nustatomas.

Jei darbo su šeima, kuri iki 2018 m. birželio 30 d. buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą, metu socialinis darbuotojas ir (ar) atvejo vadybininkas matys grėsmę vaiko gyvybei, sveikatai ir/ar saugumui, pagal Įstatymo 35 str. jis turi nedelsdamas pranešti vaiko teisių apsaugos skyriui, o šio skyriaus specialistai privalės imtis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 36 str., 38 str., 39 str. ar 40 str. nustatytų veiksmų (organizuoti vaiko paėmimą, inicijuoti mobiliosios komandos paskyrimą, atvejo vadybininko paskyrimą ar kt.).

Jei vaikas yra paimtas iš šeimos, kuri iki 2018 m. birželio 30 d. buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą, tolesnis darbas su šeima yra tęsiamas, o vaiko globos peržiūros ir priežiūra vyksta Vaiko globos organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 „Dėl vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

 

X