Naujienos

Trejus metus bus stiprinamos paslaugos, padėsiančios šeimai įveikti sunkumus

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba pradeda vykdyti projektą, kuris skirtas vaikus auginančioms šeimoms ir globėjams teikti kompleksines paslaugas, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus. Nuo šių metų sausio startavo Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“.

Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 3 metai (iki 2022 m. pabaigos).

Projekto tikslinės grupės: globos centrų darbuotojai, mobiliųjų komandų darbuotojai.

Projekto laikotarpiu numatoma visų savivaldybių globos centruose sukurti papildomas specialistų darbo vietas: psichologų, globos koordinatorių arba socialinių darbuotojų. Taip pat bus parengta metodinė programa, kuria remdamiesi globos centro darbuotojai vaikams ir jų globėjams (rūpintojams) teiks kokybiškas, užsienio gerąja patirtimi pagrįstas, bet Lietuvos gyventojams pritaikytas socialines paslaugas.

Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ tikslas – įveiklinti globos centrus ir užtikrinti mobiliųjų komandų darbą visoje Lietuvoje.

Pasak Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus pavaduotojos Vitos Šulskytės, itin svarbu, kad globos centrų teikiamos paslaugos būtų ne tik reglamentuojančių aprašų puslapiuose, tačiau jų naudą pajustų globėjai, rūpintojai, įtėviai ar asmenys norintys jais tapti. Ypatingai svarbi globos centrų veikimo pradžia, paslaugų kokybė, nuo to priklauso ir asmenų, kuriems skirtinos paslaugos, pasitikėjimas paslaugų teikėjais. Be to, globos centrų veikimo skirtingose svaivaldybėse patirtis yra skirtinga ne tik laiko prasme, t.y. kada jie yra pradėję veiklą bei kokios patirties turi dirbantys specialistai, tačiau ir požiūriu, idėjomis, kaip jie gali skatinti globą šeimoje ir įvaikinimą, kaip ir kokią pagalbą teikti budintiems globotojams, kaip informuoti apie galimybę konsultuotis su tam tikrais sunkumais susidūrusius globėjus ar įtėvius ir pan.   

„Viliamės, kad įgyvendinant šį projektą sustiprės globos centrai, o tuo pačiu jie galės teikti efektyvesnę ir svaresnę pagalbą globėjams bei jų globojamiems vaikams“, – sako V. Šulskytė.

Projekto metu taip pat bus stiprinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas: vyks apskritojo stalo diskusijos visose regionuose, nacionalinio lygmens suvažiavimai, bus vykdoma globos centrų veiklos kokybės stebėsena ir vertinimas.

Projekte taip pat numatoma mobiliųjų komandų darbuotojų (psichologų, socialinių darbuotojų bei darbuotojų, turinčių žinių bei patirties dirbant su priklausomybių turinčiais asmenimis) veiklos efektyvinimas bei jų kompetencijų tobulinimas.

Mobiliosios komandos specialistai šeimai padeda suvokti apie šeimoje esančią krizę, paėmus vaiką iš šeimos dėl jam kilusio pavojaus saugumui, sveikatai ar gyvybei, ir priimti sprendimą dėl problemų sprendimų, motyvuoja pokyčiams, o neretai ir padeda jų siekti.

X