VTAPĮ nuostatos ir jų išaiškinimas

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnyje nustatyta, kad su vaikais negali dirbti asmenys, teisti už įvairaus tipo seksualinius nusikaltimus, vaikų išnaudojimą, taip pat kitus tyčinius sunkius ir labai sunkius nusikaltimus prieš vaiką, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas.

Vaiko teisių specialistais  taip pat negali dirbti asmenys, padarę kitus, nesunkius ar apysunkius nusikaltimus, jei teistumas nėra išnykęs ar panaikintas; asmenys, kurių teisės vaikų atžvilgiu buvo ar yra apribotos, arba kurie dėl savo kaltės neteko teisės globoti vaiką; asmenys piktnaudžiaujantys alkoholiu ar psichotropinėmis medžiagomis; asmenys neatitinkantys nepriekaištingos reputacijos reikalavimų.

Vaiko teisių apsaugos specialistu galima tapti turint tam tikros srities išsilavinimą ir patirtį, reikalingą konkrečiai pareigybei užimti. 

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas apibrėžia, jog psichologiniu smurtu laikomas tyčinis sistemingas vaiko teisės į identiškumą pažeidinėjimas, vaiko žeminimas, patyčios, gąsdinimas, būtinos vaiko normaliai raidai veiklos trikdymas, asocialaus elgesio skatinimas ar kitokia nefizinio kontakto elgsena (veiksmai ar neveikimas), dėl kurios vaikas mirė, buvo sutrikdyta jo sveikata ar normali raida arba sukeltas pavojus vaiko gyvybei, sveikatai, normaliai raidai ar pažeminta vaiko garbė ir (ar) orumas.

Psichologiniu smurtu nelaikomas tinkamas ir pagrįstas vaiko žinių ir gebėjimų vertinimas bei kiti vaiko normalios raidos vystymuisi įvertinti skirti veiksmai.

Psichologinį smurtą galima atpažinti iš pasikeitusio vaiko elgesio (uždarumas, baikštumas), agresyvaus elgesio prieš kitus, fizinių simptomų, atsiradusių dėl psichologinių priežasčių (galvos, pilvo skausmų, pykinimo ir kt.).

Sužinoję, pastebėję, kad vaikas patyrė (patiria) smurtą (nesvarbu, kur bei kas yra smurtaujantis asmuo (-enys), privalome nedelsdami reaguoti ir pranešti apie nerimą keliančias aplinkybes, policijai nemokamu skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112 ir (ar) pranešti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM teritoriniam skyriui. Kontaktus rasite: www.vaikoteises.lt. Specialistai, gavę informacijos apie galimą vaiko teisių pažeidimą, įvertinę aplinkybes priims atitinkamus tolesnius sprendimus.

Vaiko teisių gynėjai visą parą reaguoja į visus raštu, žodžiu ir kitomis priemonėmis gautus pranešimus apie galimus vaiko teisių pažeidimus. Svarbu pabrėžti, jog vaiko teisių gynėjai savavališkai nesilanko namuose ir periodiškai netikrina šeimų, jeigu nėra gautas pranešimas apie galimai pažeidžiamas ar neužtikrinamas vaiko teises ir geriausius jo interesus.
Gautas pranešimas apie galimą vaiko teisių pažeidimą pradedamas nagrinėti per 3 darbo dienas arba per 6 vai., jeigu pranešimas susijęs su smurto prieš vaiką naudojimu, galimai kilusiu pavojumi vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei arba vaiko buvimu jam nesaugioje aplinkoje. Į Policijos pranešimus dėl vaiko buvimo jam nesaugioje aplinkoje, reaguojama per 1 val.

Ne. Netiesa. Tarnybai visada buvo ir bus prioritetas, kad vaikas augtų savo šeimoje ir išsaugotų giminystės ryšius. Tačiau jis turi augti saugioje aplinkoje, tėvai turi suprasti, kad vaikas turi teisę į saugią aplinką, vaikas nėra tėvų nuosavybė. Taip, tėvai turi dideles teises į vaiką, bet neturi pamiršti ir pareigų. Vaiko teisių gynėjų pagrindinis tikslas – apsaugoti vaiką, jo teises ir geriausius jo interesus. 

Vaikui iki 6 metų be objektyvios būtinybės nesaugu likti vienam be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros.

Nuo 2019 m. gegužės 1 d. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas reglamentuoja, jog vaiko tėvai turi pasirūpinti, kad vaikas iki 6 metų ar vaikas su negalia, atsižvelgus į jo specialiuosius poreikius ir brandą, be objektyvios būtinybės neliktų be vyresnių nei 14 metų asmenų priežiūros. Palikimu be priežiūros nelaikomas trumpalaikis (iki 15 min. trukmės) vaiko iki 6 metų palikimas saugioje aplinkoje su 7-13 metų amžiaus asmenimis, kurie pagal savo brandą yra pajėgūs esamoje situacijoje juo pasirūpinti (31 str. 8 d.). Civilinio kodekso 3.165 straipsnio 1 dalis nurodo, kad tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už jų auklėjimą ir vystymą, taip pat privalo rūpintis atžalų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Taigi tėvai yra atsakingi už vaiko poreikių tenkinimą bei saugumo užtikrinimą.   

Vadovaujantis Įstatymu, Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs žodžiu, raštu ar bet kokiomis nuotolinio ryšio priemonėmis pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, kuo skubiau pradeda nagrinėti pranešimą ir vertina grėsmės vaikui lygį.

Vertinant grėsmės vaikui lygį, Tarnybos teritorinio skyriaus specialistai nuvyksta į vaiko buvimo vietą, susitinka su vaiku ir jį išklauso, su vaiku bendraujama individualiai, jei reikia, nedalyvaujant vaiko atstovams pagal įstatymą bei susitinka su vaiko atstovais pagal įstatymą.

Grėsmės vaikui lygiai yra 2Lygius skiriantis požymis – grėsmė vaiko saugumui sveikatai ir (arba) gyvybei. Vertindami grėsmės vaikui lygį specialistai atsižvelgia į rizikos veiksnius, susijusius su:

·       vaiko funkcionavimu;

·       vaiko atstovais pagal įstatymą;

·       tėvystės įgūdžiais ir bendravimu (santykiu) su vaiku;

·       socialine aplinka.

Grėsmės vaikui lygis įvertinamas užpildžius Grėsmės vaikui lygio nustatymo anketą – visuomet vertinama aplinkybių visuma ir atsižvelgiama į vaiko amžių, nes tai, kas gali kelti didelę grėsmę kūdikiui, gali būti menkai pavojinga paaugliui. Pažymėtina, kad Grėsmės vaikui lygis gali būti įvertintas ir nenustatytas, tokiu atveju pranešimo nagrinėjamas baigiamas.

Vaiko teisių apsaugos specialistas Grėsmės vaikui lygio nustatymo anketoje turi įvertinti ir pažymėti rizikos veiksnius, kurių dalis priskiriami prie aukštos rizikos veiksnių. Aukštos rizikos veiksniai anketoje pažymėti raudonu šauktuku. Anketą galite peržiūrėti www.socmin.lrv.lt.

Kada nustatomas pirmasis grėsmės lygis?

* 1 aukštos rizikos veiksnys ir (arba) 5 kiti rizikos veiksniai, atsižvelgiant į vaiko amžių ir brandą. Kitais rizikos veiksniais vadinami veiksniai, ties kuriais nepažymėtas šauktukas. Juos galima pamatyti anketoje, kuri prieinama www.socmin.lrv.lt.

Kada nustatomas antrasis grėsmės lygis?

*Vaiko sveikata sutrikdyta, vaikas paguldytas į gydymo įstaigą dėl įtariamo abiejų tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą (ar vienintelio turimo) smurto.

*0-3 metų (arba pagal brandą) vaikas galimai patyrė smurtą iš abiejų ar vienintelio iš tėvų.

*0-3 metų (arba pagal brandą) vaikas galimai patyrė smurtą iš vieno iš tėvų, o kitas atsisako apsaugoti vaiką.

* vaiko tėvai arba vienintelis iš turimų tėvų akivaizdžiai apsvaigęs nuo psichoaktyviųjų medžiagų (nekoordinuoti judesiai, nerišli kalba).

*Vienas iš vaiko tėvų akivaizdžiai apsvaigęs nuo psichoaktyviųjų medžiagų (nekoordinuoti judesiai, nerišli kalba) ir kelia pavojų, o kitas atsisako apsaugoti vaiką.

*Abiejų vaiko tėvų (arba turimo vienintelio iš tėvų) agresyvus elgesys su vaiku kelia grėsmę jo sveikatai ar gyvybei.

*Vienas iš vaiko tėvų agresyviai elgiasi su vaiku, keldamas grėsmę vaiko sveikatai ir gyvybei, o kitas atsisako apsaugoti vaiką.

*Abu vaiko tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų atsisako apsaugoti vaiką nuo jį žalojančio elgesio.

*Gyvenimo sąlygos kelia tiesioginį pavojų vaiko sveikatai ar gyvybei, o tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų atsisako net minimalių pokyčių (kalbama apie tiesioginį pavojų, ne numanomą).

*Tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų yra dingęs.

*Tėvai arba turimas vienintelis iš turimų tėvų laikinai negali rūpintis vaiku dėl ligos, suėmimo, bausmės atlikimo ar kitų svarbių priežasčių.

*Vykdant atvejo vadybą šeimoje, nustatyta, kad šeimai nepadėjo pagalbos plane planuota ir teikta pagalba, dėl to kyla pavojus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei.

SVARBU: grėsmės lygio nustatymas labai susijęs su vaiko amžiumi, nes kūdikiai kur kas labiau pažeidžiami nei didesni mažamečiai. antrasis grėsmės lygis 0-3 metų kūdikiui nustatomas, jei yra bent vienas aukštos rizikos veiksnys. Nustatant tokį patį grėsmės lygį 4-6 metų vaikui – turi būti ne mažiau nei 2 aukštos rizikos veiksniai. Kai vaikas yra sulaukęs 7-15 arba 16-17 metų, antrasis grėsmės lygis gali būti nustatytas esant ne mažiau nei 5 aukštos rizikos veiksniams.

Primename, kad Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs žodžiu, raštu ar bet kokiomis nuotolinio ryšio priemonėmis pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, kuo skubiau, tačiau ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo pranešimo gavimo, pradeda nagrinėti pranešimą, vertina grėsmės vaikui lygį.

Pažymėtina, jog Tarnybos teritorinis skyrius reaguodamas į pranešimą apie galimą smurto prieš vaiką naudojimą, galimai kilusį pavojų vaiko saugumui, sveikatai, gyvybei ar vaiko buvimą jam nesaugioje aplinkoje, imasi teisės aktais nurodytų veiksmų per 6 valandas nuo pranešimo gavimo momento (t. y. nuvyksta į vaiko buvimo vietą, susitinka su vaiku ir jį išklauso, susitinka su vaiko atstovais pagal įstatymą, vertinamas grėsmės vaikui lygis). Į policijos pranešimus dėl vaiko buvimo jam nesaugioje aplinkoje, reaguojama per 1 val.

Vaiką žalojantis elgesys apima visas smurto prieš vaikus iki 18 metų rūšis – fizinį smurtą, seksualinį smurtą ir išnaudojimą, psichologinę prievartą, nepriežiūrą ir apleistumą, komercinį ir kitokį išnaudojimą. Vaikas gali patirti vieną kurią nors iš šių smurto formų arba keleto jų kombinaciją. Toks suaugusio, su kuriuo vaikas susijęs atsakomybės, pasitikėjimo ir galios santykiais, elgesys padaro žalą ar sukelia grėsmę vaiko sveikatai, išgyvenimui, raidai ar orumui. 

Anot Pasaulio sveikatos organizacijos, smurto prieš vaikus pasekmė yra visam gyvenimui sutrikdyta fizinė ir psichinė sveikata, o tai neišvengiamai atsiliepia šalies socialinei ir ekonominei raidai.

Suprasti, kodėl suaugęs žmogus, dažnai pats artimiausias, smurtauja prieš mažą vaiką, yra nepaprastai sudėtinga. Šiandien yra tik visiškai aišku, kad nėra vienos tokio suaugusių elgesio priežasties, ir taip pat aišku, kad prievarta prieš vaikus nepriklauso nuo socialinės ar ekonominės šeimos padėties, rasės ar religijos.

Įstatymu įtvirtinta vaiko teisė būti apsaugotam nuo smurto, uždraudžiant visų formų smurtą prieš vaiką.

Daugiau skaitykite čia:

http://www.vaikoteises.lt/naujienos/naujienos/kas-yra-vaika-zalojantis-elgesys-kaip-ji-atpazinti-ir-kodel-butina-tam-uzkirsti-kelia.html

Vaikas gali būti paimtas iš jo atstovų pagal įstatymą, kai yra nustatytas antrasis grėsmės vaikui lygis. Antrasis grėsmės vaikui lygis nustatomas Tarnybos teritoriniam skyriui įvertinus socialinės aplinkos rizikos veiksnius bei veiksnius, susijusius su vaiku, vaiko atstovais pagal įstatymą ir jų santykiais su vaiku bei nustačius, kad:

* jie kelia realų pavojų vaiko saugumui, sveikatai ir (arba) gyvybei;

* arba nustačius, kad vaiko atstovai pagal įstatymą nesiima reikiamų veiksmų vaiko saugumui užtikrinti ir taip sudaro sąlygas atsirasti grėsmei vaiko sveikatai ar gyvybei.

Sprendimas dėl vaiko paėmimo iš jo atstovų pagal įstatymą priimamas, atsižvelgiant į aplinkybių visumą, jas pagrindžiančius faktus. Nustačius realų pavojų vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei kreipiamasi į teismą dėl leidimo paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą išdavimo.

Daugiau skaitykite čia:

http://www.xn--vaikoteiss-zmb.lt/naujienos/naujienos/paaiskiname-kodel-ir-kaip-vaikas-gali-buti-paimtas-is-seimos.html

Nuo 2019 m. gegužės 1 d. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas reglamentuoja, jog vaiko tėvai turi pasirūpinti, kad vaikas iki 6 metų ar vaikas su negalia, atsižvelgus į jo specialiuosius poreikius ir brandą, be objektyvios būtinybės neliktų be vyresnių nei 14 metų asmenų priežiūros. Tačiau palikimu be priežiūros nelaikomas trumpalaikis (iki 15 min. trukmės) vaiko iki 6 metų palikimas saugioje aplinkoje su 7-13 metų amžiaus asmenimis, kurie pagal savo brandą yra pajėgūs esamoje situacijoje juo pasirūpinti (31 str. 8 d.). Civilinio kodekso 3.165 straipsnio 1 dalis nurodo, kad tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už jų auklėjimą ir vystymą, taip pat privalo rūpintis atžalų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Taigi tėvai yra atsakingi už vaiko poreikių tenkinimą bei saugumo užtikrinimą.

Sprendžiant, ar vaikas gali savarankiškai vykti į mokyklą, grįžti iš jos ir vienas likti namuose, būtina įvertinti vaiko psichologinį pasiruošimą būti be suaugusio asmens priežiūros ir jo įgūdžius. Jūs, užtikrinę vaiko saugumą ir poreikių patenkinimą, nepažeistumėte pareigos tinkamai rūpintis savo vaiku.
Vis dėlto, kiti asmenys, įtarę, kad namuose paliekamas vaikas, kuris, jų nuomone, negali savimi pasirūpinti, ar vaikas paliekamas ilgam laikui, be maisto ir pan., gali kreiptis į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinį vaiko teisių apsaugos skyrių. Specialistai apsilankytų vaiko gyvenamojoje vietoje, išsiaiškintų situaciją ir, esant būtinybei, imtųsi priemonių, kad būtų apgintos vaiko teisės bei geriausi interesai.

Vaiko paėmimas iš nesaugios aplinkos dar nereiškia, kad vaikas paimamas iš tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą. Iš nesaugios aplinkos paimtas vaikas, nenustačius pavojaus jam yra perduodamas tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą.

Vaiką paėmus iš jam nesaugios aplinkos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnybos) teritorinis skyrius ne vėliau kaip per 2 d. d. įvertina grėsmės vaikui lygį. Tarnybos teritorinio skyriaus specialistai, paėmę vaiką iš jam nesaugios aplinkos ir nenustatę grėsmės vaikui lygio arba nustatę pirmąjį grėsmės vaikui lygį perduoda vaiką jo atstovams pagal įstatymą.

Tik tais atvejais, kai kyla reali grėsmė vaiko saugumui, sveikatai ir (ar) gyvybei ir nustatomas antrasis grėsmės vaikui lygis, kreipiamasi į teismą dėl leidimo paimti vaiką iš atstovų pagal įstatymą išdavimo. 

Daugiau skaitykite čia:

http://www.vaikoteises.lt/naujienos/naujienos/kuo-skiriasi-vaiko-paemimas-is-jam-nesaugios-aplinkos-nuo-vaiko-paemimo-is-atstovu-pagal-istatyma.html

 

Su vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka atsirado nemažai naujovių, siekiant didinti vaikų saugumą ir pagalbą šeimai. Viena jų – mobiliosios komandos. Visuomenėje pasitaiko manančių, kad būtent mobiliosios komandos reaguoja į pranešimus apie galimus vaiko teisių pažeidimus, vyksta į šeimą ir, nustačius antrąjį grėsmės vaikui lygį, paima vaiką iš jam nesaugios aplinkos. Paaiškiname, kaip yra iš tiesų.

Antrąjį grėsmės lygį nustato ir vaiką iš atstovų pagal įstatymą ar nesaugios aplinkos paima Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnybos) teritorinių skyrių specialistai. Po skyrių darbo valandų, savaitgaliais, nedarbo ir švenčių dienomis – budintys vaiko teisių apsaugos specialistai. Taip užtikrinamas reagavimas į galimus vaiko teisių pažeidimų pranešimus visą parą.

Paėmus vaiką iš atstovų pagal įstatymą (tėvų), per vieną darbo dieną kreipiamasi dėl mobiliosios komandos, kuri per vieną darbo dieną pradeda intensyvų darbą su šeima jos gyvenamojoje vietoje.  Mobiliąsias komandas (apskričių bei Vilniaus ir Kauno miestų teritoriniuose skyriuose) sudaro socialiniai darbuotojai, psichologai ir specialistai, dirbantys su priklausomybių turinčiais žmonėmis.

Mobilioji komanda 14 kalendorinių dienų po vaiko paėmimo iš jo atstovų pagal įstatymą organizuoja ir teikia intensyvią pagalbą šeimai, siekiant koreguoti šeimos narių elgesį ir sukurti saugią gyvenamąją aplinką vaikui, taip pat teikia rekomendacijas dėl tolesnio darbo su šeima atvejo vadybininkui (savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos darbuotojui).

Daugiau skaitykite čia:

http://www.vaikoteises.lt/naujienos/naujienos/mobilioji-komanda--intensyvi-pagalbai-seimai.html

X