Vaiko teisių apsauga

Tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą turi teisę skųsti teismui Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) ar jos įgalioto teritorinio skyriaus darbuotojų neteisėtus veiksmus ir sprendimus, taip pat turi teisę kreiptis į vaiko teisių apsaugos kontrolierių ir kitas institucijas, turinčias teisę nagrinėti tokius skundus (Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 29 straipsnio 8 dalis).

Vadovaujantis VVTAĮT direktoriaus 2019 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. BV-175 „Dėl VVTAĮT direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. BV-91 "Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“ nustatyta tokia VVTAĮT darbuotojų priimtų sprendimų, darbuotojų veiksmų, neveikimo apskundimo tvarka:

· VVTAĮT skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, veiksmai (neveikimas) per vieną mėnesį gali būti skundžiami skyriaus vedėjui arba direktoriui.

· VVTAĮT skyriaus vedėjo veiksmai (neveikimas) per vieną mėnesį gali būti skundžiami direktoriui. VVTAĮT skyriaus vedėjo priimti sprendimai per vieną mėnesį nuo jų gavimo dienos gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

·  VVTAĮT direktoriaus pavaduotojo veiksmai (neveikimas) per vieną mėnesį gali būti skundžiami direktoriui. VVTAĮT direktoriaus pavaduotojo priimti sprendimai per vieną mėnesį nuo jų gavimo dienos gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

·  VVTAĮT Direktoriaus priimti sprendimai per vieną mėnesį nuo jų gavimo dienos gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Dėl VVTAĮT darbuotojų piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ar biurokratizmo asmuo gali paduoti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams.

Tarnybos mobilioji komanda (apskričių bei Vilniaus ir Kauno miestų teritoriniuose skyriuose dirbantys socialinis darbuotojas, psichologas ir specialistas, turintis žinių ir (ar) patirties dirbant su priklausomybę turinčiais asmenimis) 14 kalendorinių dienų po vaiko paėmimo iš tėvų, globėjų (rūpintojų) (nustačius antrąjį grėsmės vaikui lygį) atlieka su šeima jos gyvenamojoje ar kitoje vietoje intensyvų darbą: teikia intensyvią kompleksinę, individualią ar grupinę, konsultacinę ir kitokią pagalbą, atlieka saugumo ir rizikos veiksnių šeimoje bei šeimos stiprybių ir poreikių pagalbai, šeimos narių elgesio pokyčių įvertinimus, rengia rekomendacijas atvejo vadybininkui dėl tolesnio darbo su šeima organizavimo, siekiant padėti šeimos nariams koreguoti elgesį ir sudaryti saugią gyvenamąją aplinką vaikui. Atvejo vadybininkas (savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas) vertina vaiko ir jo tėvų poreikį pagalbai, telkia pagalbą šeimai teikiančius specialistus ir t.t. Tikslas – padėti šeimai gebėti tinkamai rūpintis vaiku, kad jam būtų saugu grįžti į šeimą.

Tarnybos mobiliųjų komandų nereikėtų painioti su mobiliosiomis grupėmis. Iki vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos kai kurių savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriuose po skyrių darbo valandų pradėjo budėti specialistai. Toks darinys buvo vadinamas mobiliomis grupėmis. Šie specialistai po darbo valandų vykdavo į įvykio vietą, pvz. paimti vaiką. Taip pat yra dar vienas mobilių (ne mobiliųjų) komandų variantas – tai Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro parengti specialistai, kurie savivaldybėse teikia pagalbą nepilnamečiams, nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos. Atkreipiame dėmesį, kad tai labai specifiniais atvejais ir tik specifinę pagalbą teikiantys specialistai.
Taigi vaiko gyvybei, saugumui ar sveikatai iškilus grėsmei, nustačius antrąjį grėsmės vaikui lygį ir vaiką paėmus iš atstovų pagal įstatymą, į šeimą vyksta ir jai pagalbą teikia Tarnybos mobilioji komanda.

Vaiko teisių apsaugos specialistų komanda nuolat pildosi. Tose savivaldybėse, kuriose trūksta darbuotojų, esant poreikiui talkina gretimų teritorinių skyrių specialistai, todėl nenutrūkstanti vaiko teisių apsauga yra užtikrinta visoje Lietuvoje. 

Primename, kad gyventojai, institucijos visų Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinių skyrių darbuotojų kontaktus nesunkiai gali rasti tinklapyje www.vaikoteises.lt.

Su vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka atsirado nemažai naujovių, siekiant didinti vaikų saugumą ir pagalbą šeimai. Viena jų - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (toliau - Tarnybos) mobiliosios komandos. Tarnybos mobilioji komanda - Tarnybos apskričių bei Vilniaus ir Kauno miestų teritoriniuose skyriuose dirbantys socialinis darbuotojas, psichologas ir specialistas, dirbantis su priklausomybių turinčiais žmonėmis. Visuomenėje pasitaiko manančių, kad būtent Tarnybos mobiliosios komandos reaguoja į pranešimus apie galimus vaiko teisių pažeidimus, vyksta į šeimą ir nustačius antrąjį grėsmės vaikui lygį paima vaiką iš tėvų ar globėjų (rūpintojų). Paaiškiname, kaip yra iš tiesų.

Antrąjį grėsmės vaikui lygį nustato Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinių skyrių specialistai. Po skyrių darbo valandų, savaitgaliais, nedarbo ir švenčių dienomis - budintys vaiko teisių apsaugos specialistai. Taip užtikrinamas reagavimas į galimus vaiko teisių pažeidimų pranešimus visą parą.

Nustačius antrąjį grėsmės vaikui lygį, paėmus vaiką iš atstovų pagal įstatymą (tėvų) ir užtikrinus jam laikiną apgyvendinimą, per vieną darbo dieną yra kreipiamasi dėl Tarnybos mobiliosios komandos sudarymo, kuri per vieną darbo dieną pradeda intensyvų darbą su šeima jos gyvenamojoje vietoje.  

Vaiko paėmimas iš nesaugios aplinkos dar nereiškia, kad vaikas paimamas iš tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą. Iš nesaugios aplinkos paimtas vaikas nenustačius pavojaus jam, yra perduodamas tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą. Tik tais atvejais, kai kyla grėsmė vaiko saugumui, sveikatai ir (ar) gyvybei ir nustatomas antrasis grėsmės vaikui lygis, vaikas yra paimamas iš tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą. 

Vaiko paėmimas iš jam nesaugios aplinkos

Vaiko paėmimas iš jam nesaugios aplinkos -  tai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vykdoma laikina vaiko teisių apsaugos priemonė vaiko saugumui užtikrinti, kai kyla grėsmė jo saugumui, sveikatai ar gyvybei, iki bus nustatytas grėsmės vaikui lygis.

Vaikas gali būti paimamas iš jam nesaugios aplinkos, tačiau tai dar nereiškia, kad vaikas yra ar bus paimtas iš atstovų pagal įstatymą.

Vaikas gali būti paimtas iš jam nesaugios aplinkos, kai: kyla pavojus vaiko ir (ar) specialisto gyvybei ir (ar) sveikatai; vaikas paliktas be priežiūros arba paliktas prižiūrėti asmenims, kurie netinkamai juo rūpinasi ir dėl to kyla grėsmė jo saugumui, sveikatai ar gyvybei; tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų yra dingę ir jų ieškoma; tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų laikinai negali rūpintis vaiku dėl abiejų tėvų ar vieno iš jų ligos, suėmimo, bausmės atlikimo ar kitų svarbių priežasčių.

Vaiką paėmus iš jam nesaugios aplinkos vaiko teisių apsaugos specialistai per dvi darbo dienas įvertina grėsmės vaikui lygį. Specialistai, paėmę vaiką iš jam nesaugios aplinkos ir nenustatę grėsmės vaikui lygio arba nustatę pirmąjį grėsmės vaikui lygį perduoda vaiką jo atstovams.

 Tarnybos teritorinio skyriaus specialistai, nustatę, kad vaikas negali būti perduotas jo atstovams pagal įstatymą dėl to, kad nustatytas pavojus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei, nustato antrąjį grėsmės vaikui lygį ir imasi atitinkamų veiksmų, nustatytų teisės aktuose.

Vaiko paėmimas iš jo atstovų pagal įstatymą

Vaiko paėmimas iš jo atstovų pagal įstatymą - tai Tarnybos priemonė nustačius antrąjį grėsmės vaikui lygį.

Antrasis grėsmės vaikui lygis nustatomas įvertinus socialinės aplinkos rizikos veiksnius bei veiksnius, susijusius su vaiko tėvais ar kitais vaiko atstovais ir jų santykiais su vaiku bei nustačius, kad jie kelia realų pavojų vaiko saugumui, sveikatai ir (arba) gyvybei, arba nustačius, kad vaiko atstovai nesiima reikiamų veiksmų vaiko saugumui užtikrinti ir taip sudaro sąlygas atsirasti grėsmei vaiko sveikatai ar gyvybei.

Tarnybos teritorinis skyrius, nustatęs antrąjį grėsmės vaikui lygį imasi įstatymuose nustatytų veiksmų: užtikrina vaiko laikiną apgyvendinimą; inicijuoja atvejo vadybos procesą ir teikia prašymą dėl mobiliosios komandos sudarymo; ne vėliau kaip per tris darbo dienas kreipiasi į teismą dėl leidimo paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą išdavimo.

Teismui išdavus leidimą paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą, Tarnybos specialistai per tris darbo dienas nuo leidimo išdavimo teikia savivaldybės administracijos direktoriui nurodymą nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) ir paskirti konkretų laikinąjį globėją (rūpintoją).

Informuojame, kad:

Vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, asmenys, turintys informacijos apie galimą vaiko teisių pažeidimą privalo apie tai nedelsdami pranešti policijai ir (ar) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai.

  • Atkreipiame dėmesį, kad:
  • * darbo dienomis ir darbo valandomis asmenys, turintys informacijos apie galimą vaiko teisių pažeidimą, gali pranešti Tarnybos miesto / apskrities teritorinio skyriaus savivaldybėje dirbančiam patarėjui ar specialistams. Telefonai yra nurodyti interneto svetainėje www.vaikoteises.lt (http://vaikoteises.lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/teritoriniai-skyriai/).
  • * Asmenys, norintys pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis gali kreiptis bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 (policija, esant poreikiui, susisieks su tuo metu Tarnybos miesto / apskrities teritorinio skyriaus savivaldybėje dirbančiu specialistu).
  • * Pažymime, kad visą parą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, kuomet nėra reikalinga skubi pagalba dėl pavojaus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei, galima pranešti elektroniniu paštu kreipiantis į Tarnybos miesto / apskrities teritorinio skyrių, kontaktai taip pat nurodyti interneto svetainėje http://vaikoteises.lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/teritoriniai-skyriai/ .
  • * Taip pat, asmenys, turintys informacijos apie galimą vaiko teisių pažeidimą, gali susisiekti su atitinkamu specialistu ir konsultuotis dėl iškilusių klausimų, susijusių su reagavimu į galimą vaiko teisių pažeidimą.

Atkreipiame dėmesį, kad daugelis įstaigų, (pavyzdžiui, mokyklos, darželiai ir kt.) turi vidaus teisės aktus, kuriuose apibrėžti kriterijai ir terminai, pagal kuriuos atsakingi specialistai imasi veiksmų įtardami galimą vaiko teisių pažeidimą.

Taip pat, pažymime, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. V-625 patvirtintose Rekomendacijose mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1- 362/V-936/V-464/1V-495 patvirtintame Bendro darbo su šeimomis tvarkos apraše yra įvardyti kriterijai ir veiksmai, kurių turi imtis atsakingas specialistas, įtaręs galimą vaiko teisių pažeidimą.

Jei smurtą patiriančiam vaikui kyla grėsmė jo sveikatai ar gyvybei, prašome pirmiausia nedelsdami kreiptis į policiją.
Apie smurtą prieš vaiką turėtume pranešti, kaip minėta, policijai ir (arba) vaiko gyvenamosios vietos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniam vaiko teisių apsaugos skyriui. Jis, bendradarbiaudamas su kitais vaiko gerovės srityje dirbančiais specialistais, inicijuos ir organizuos smurtą patyrusiam vaikui reikiamą pagalbą. 

Nuo 2019 m. gegužės 1 d. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas reglamentuoja, jog vaiko tėvai turi pasirūpinti, kad vaikas iki 6 metų ar vaikas su negalia, atsižvelgus į jo specialiuosius poreikius ir brandą, be objektyvios būtinybės neliktų be vyresnių nei 14 metų asmenų priežiūros. Tačiau palikimu be priežiūros nelaikomas trumpalaikis (iki 15 min. trukmės) vaiko iki 6 metų palikimas saugioje aplinkoje su 7-13 metų amžiaus asmenimis, kurie pagal savo brandą yra pajėgūs esamoje situacijoje juo pasirūpinti (31 str. 8 d.). Civilinio kodekso 3.165 straipsnio 1 dalis nurodo, kad tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už jų auklėjimą ir vystymą, taip pat privalo rūpintis atžalų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Taigi tėvai yra atsakingi už vaiko poreikių tenkinimą bei saugumo užtikrinimą.
Sprendžiant, ar vaikas gali savarankiškai vykti į mokyklą, grįžti iš jos ir vienas likti namuose, būtina įvertinti vaiko psichologinį pasiruošimą būti be suaugusio asmens priežiūros ir jo įgūdžius. Jūs, užtikrinę vaiko saugumą ir poreikių patenkinimą, nepažeistumėte pareigos tinkamai rūpintis savo vaiku.
Vis dėlto, kiti asmenys, įtarę, kad namuose paliekamas vaikas, kuris, jų nuomone, negali savimi pasirūpinti, ar vaikas paliekamas ilgam laikui, be maisto ir pan., gali kreiptis į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinį vaiko teisių apsaugos skyrių. Specialistai apsilankytų vaiko gyvenamojoje vietoje, išsiaiškintų situaciją ir, esant būtinybei, imtųsi priemonių, kad būtų apgintos vaiko teisės bei geriausi interesai.

 

Į Šengeno erdvei priklausančias valstybes nepilnametis laikinai gali išvykti vienas, t. y. nelydimas įstatyminių atstovų (tėvų arba globėjų/rūpintojų) ar vieno iš jų, arba lydimas asmens, kuris nėra vaiko įstatyminis atstovas, be vaiko įstatyminio atstovo ar vieno iš jų sutikimo. Vaikui būtina turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę. 

Šiuo metu Šengeno erdvei, kurioje nėra sienų kontrolės, priklauso 26 valstybės. Šengeno erdvė apima daugumą ES valstybių bei keturias ne ES valstybes – Islandiją, Norvegiją, Šveicariją ir Lichtenšteiną.

Atkreiptinas dėmesys, kad Jungtinė Karalystė ir Airija nepriklauso Šengeno erdvei.

Vaikų laikiną išvykimą iš Lietuvos į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 22 d. nutarimas Nr. 302 „Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vadovaujantis minėtu tvarkos aprašu, vaikui, laikinai vykstančiam į Šengeno erdvei nepriklausančią valstybę su vienu iš tėvų, kito iš vaiko tėvų rašytinis sutikimas nebūtinas.

Jei vaiko pavardė nesutampa su vaiką lydinčio vieno iš jo tėvų pavarde, Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkto pareigūnams pareikalavus, turi būti pateiktas vaiko gimimo liudijimas.

Vaikui vykstant į Šengeno erdvei nepriklausančią valstybę vienam arba su lydinčiu asmeniu (ne vienu iš vaiko įstatyminių atstovų), reikalingas bent vieno iš vaiko įstatyminių atstovų (tėvų arba globėjų/rūpintojų) rašytinis ir notaro patvirtintas sutikimas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu Nr. XIII-643 (toliau – VTAPĮ), nuo 2018 m. liepos 1 d. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) teritorinis skyrius, gavęs pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą nagrinėja jį vadovaudamasis VTAPĮ bei Grėsmės vaikui lygių kriterijų ir grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A1-221 (toliau – Aprašas).

Pažymėtina, kad Grėsmės vaikui lygis gali būti ir nenustatytas (pavyzdžiui, jei galimo vaiko teisių pažeidimo pranešimas nepasitvirtino, pranešimo nagrinėjimas bus baigtas). Grėsmės vaikui lygiai yra du. Lygius skiriantis požymis – grėsmė vaiko saugumui sveikatai ir (arba) gyvybei. Vertindami grėsmės vaikui lygį specialistai atsižvelgia į rizikos veiksnius, susijusius su:

- vaiko funkcionavimu;

- vaiko tėvais (globėjais / rūpintojais);

- tėvystės įgūdžiais ir bendravimu (santykiu) su vaiku;

- socialine aplinka.

Atkreipiame dėmesį, kad pirmasis grėsmės vaikui lygis nustatomas, kai pažeistos vaiko teisės, tačiau nėra grėsmės vaiko saugumui, sveikatai ir gyvybei. Antrasis grėsmės vaikui lygis nustatomas, kai yra grėsmė vaiko saugumui, sveikatai ir (arba) gyvybei. Nustačius antrąjį grėsmės vaikui lygį, Tarnybos teritorinių skyrių specialistai (VTAPĮ 36 str. 5 punktas, 40 str.):

- užtikrina vaiko laikiną apgyvendinimą jam saugioje aplinkoje;

- inicijuoja atvejo vadybininko paskyrimą;

- inicijuoja Tarnybos mobiliosios komandos sudarymą;

- ne vėliau kaip per 3 darbo dienas kreipiasi į teismą dėl leidimo paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą.

Taipogi, vaikas gali būti paimtas iš jam nesaugios aplinkos, tačiau tai dar nereiškia, kad jis yra ar bus paimtas iš atstovų pagal įstatymą. Ši priemonė yra taikoma, kai būtina laikinai užtikrinti vaikui saugią aplinką (VTAPĮ 36 str. 4 p., Aprašo 5.4 p.) ir tai gali būti šiais atvejais:

- kilo pavojus vaiko ir (ar) specialisto gyvybei ir (ar) sveikatai;

- vaikas buvo paliktas be priežiūros arba paliktas prižiūrėti asmenims, kurie netinkamai juo rūpinosi ir dėl to kilo grėsmė jo saugumui, sveikatai ar gyvybei,

- buvo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.254 straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodytų aplinkybių.

Tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios. Tėvai turi lygias teises ir pareigas savo vaikams, nesvarbu, ar vaikas gimė susituokusiems, ar nesusituokusiems tėvams, jiems santuoką nutraukus, teismui pripažinus ją negaliojančia ar tėvams gyvenant skyrium, nepaisant to, kad vaiko gyvenamoji vieta nustatyta teismo sprendimu su vienu iš tėvų.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.156 str. įtvirtintas tėvų valdžios lygybės principas. Tėvas, kuriam kliudoma bendrauti su vaikais, turi teisę kreiptis į vaikų gyvenamosios vietos Tarnybos skyrių, kurio specialistai išaiškintų vaikų motinai jos teises bei pareigas, taip pat galimą atsakomybę dėl kliudymo tėvui bendrauti su vaikais. Šių įstaigų kontaktinius duomenis galima rasti mūsų Tarnybos interneto svetainės www.vaikoteises.lt  titulinio puslapio viršuje skiltyje struktūra ir kontaktai.

Skyrium gyvenančio tėvo (motinos) teisė bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant įtvirtinta CK 3.170 str. Vaikas, kurio tėvai gyvena skyrium, turi teisę nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais, nesvarbu, kur tėvai gyvena. 

Kai tėvai nesusitaria dėl skyrium gyvenančio tėvo ar motinos dalyvavimo auklėjant vaiką ir bendravimo su juo, bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarką nustato teismas. Teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bendravimo su vaiku tvarką, atsižvelgdamas į vaiko interesus ir sudarydamas galimybę skyrium gyvenančiam tėvui (motinai) maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką. Minimalus bendravimas gali būti nustatomas tik tuomet, jei nuolatinis maksimalus bendravimas kenkia vaiko interesams (CK 3.175 str. 2 d.).

Tuo metu, kol ginčas dėl vaiko sprendžiamas ir priimamas galutinis teismo sprendimas, vaiko tėvas (motina) turi teisę teismui pateikti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. nustatyti laikiną bendravimo su vaiku tvarką. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali būti pateiktas ne tik pateikus ieškinį dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo teisme, bet taip pat ir iki ieškinio pateikimo teismui (CK 147 str. 3 d.).

Tuo atveju, jei vienas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, nevykdytų teismo sprendimo, kuriuo nustatyta skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bendravimo su vaiku tvarka, vaiko tėvas (motina), gyvenantis skyrium, turėtų teisę pateikti rašytinį pareiškimą pirmosios instancijos teismui dėl vykdomojo rašto išdavimo ir gavęs jį kreiptis į antstolį. Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas.

Antrąjį grėsmės lygį nustato ir vaiką iš atstovų pagal įstatymą ar nesaugios aplinkos paima Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinių skyrių specialistai, po skyrių darbo valandų, savaitgaliais, nedarbo ir švenčių dienomis – budintys vaiko teisių apsaugos specialistai. Taip užtikrinamas reagavimas į galimus vaiko teisių pažeidimų pranešimus visą parą.

Paėmus vaiką iš atstovų pagal įstatymą (tėvų), per vieną darbo dieną kreipiamasi dėl mobiliosios komandos, kuri per vieną darbo dieną pradeda intensyvų darbą su šeima jos gyvenamojoje vietoje.  Mobilioji komanda – Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos apskričių bei Vilniaus ir Kauno miestų skyriuose dirbantys socialinis darbuotojas, psichologas ir specialistas, dirbantis su priklausomybių turinčiais žmonėmis. Mobilioji komanda 14 kalendorinių dienų po vaiko paėmimo organizuoja ir teikia intensyvią pagalbą šeimai, siekiant koreguoti šeimos narių elgesį ir sukurti saugią gyvenamąją aplinką vaikui, taip pat teikia rekomendacijas dėl tolesnio darbo su šeima atvejo vadybininkui (savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos darbuotojui). Atvejo vadybininkas vertina vaiko ir jo tėvų poreikį pagalbai, telkia pagalbą šeimai teikiančius specialistus ir t.t. Tikslas – padėti šeimai gebėti tinkamai rūpintis vaiku, kad jam būtų saugu grįžti į šeimą.

Mobiliųjų komandų nereikėtų painioti su mobiliosiomis grupėmis. Iki vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos kai kurių savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriuose po skyrių darbo valandų pradėjo budėti specialistai. Toks darinys buvo vadinamas mobiliomis grupėmis. Šie specialistai po darbo valandų vykdavo į įvykio vietą, pvz. paimti vaiką. Taip pat yra dar vienas mobilių (ne mobiliųjų) komandų variantas – tai Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro parengti specialistai, kurie savivaldybėse teikia pagalbą nepilnamečiams, nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos. Atkreipiame dėmesį, kad tai labai specifiniais atvejais ir tik specifinę pagalbą teikiantys specialistai.

Taigi vaiko gyvybei, saugumui ar sveikatai iškilus grėsmei vaiką iš jam nesaugios aplinkos operatyviai paima vaiko teisių apsaugos specialistai. Nustačius antrą grėsmės vaikui lygį ir vaiką paėmus iš atstovų pagal įstatymą, į šeimą vyksta ir jai pagalbą teikia mobilioji komanda.

X