DĖMESIO! Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) administracija Vilniuje kraustosi į naujas patalpas - iš A. Vivulskio g. 13 į Labdarių g. 8.

Dėl kraustymosi galimi ryšio, tiek interneto, tiek stacionarių telefonų, sutrikimai, todėl prašome kantrybės ir supratingumo šiomis dienomis, jeigu nepavyktų operatyviai susisiekti su Tarnybos administracijos darbuotojais.

Vaikų globos įstaigos

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGOSE

2019-10-07

 

 

Globos įstaigos pavadinimas

 

Planinis / faktinis vietų skaičius

 

Faktinis globotinių (rūpintinių) skaičius

 

Laisvos vietos

(be išrašytų siuntimų)

 

 

Išrašytų siuntimų skaičius

 

 

 

Laukiančiųjų eilėje skaičius

Iš jų gyvenančių įstaigoje

Iš jų gyvenančių bendruomeniniuose vaikų globos ar grupinio gyvenimo namų padaliniuose

1.

Marijampolės specialieji socialinės globos namai

11/6

0

6

0

0

0

2.

Obelių vaikų globos namai

40/36

6

30

4

0

0

3.

Pabradės socialinės globos namai

18/15

7

8

21

1

2

4.

 

Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai

75/54*

 

19

 

35

2 (kūdikių skyriuje)

  9 (vaikų skyriuje)

 

1

 

0

5.

Globos namai „Užuovėja“

12/8**

8

0

0

0

1

6.

Ventos socialinės globos namai

34/32

28

4

21

0

0

7.

Vilijampolės socialinės globos namai

42/37

21

16

51

0

1

 

Iš viso:

232/188

89

99

24

2

4

 

1 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu siuntimai dėl apgyvendinimo globos institucijoje neišduodami.

*Panevėžio A. Bandzos socialinių paslaugų namų kūdikių skyriaus, kuriame globojami vaikai nuo gimimo iki 7 metų amžiaus arba sunkią ir vidutinę negalią turintys vaikai, planinis vietų sk. 10, šiuo metu yra 8 globotiniai, vaikų skyriaus planinis vietų skaičius 65, šiuo metu yra 46 vaikai.

**Globos namuose „Užuovėja“ planinis vietų skaičius 12 (6 motinų ir 6 vaikų), o šiuo metu yra 8 gyventojai (4 motinos ir 4 vaikai).

Valstybės vaikų socialinės globos įstaigos

Valstybės vaikų socialinės globos įstaigų vieno asmens socialinės globos kaina per mėnesį 2017 metais

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGOSE

 

Vaiko siuntimas į globos namus

• Miesto (rajono) savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą siųsti vaiką į valstybės vaikų globos namus (toliau – VVGN), kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar dalininkas (savininkas) yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, sprendimo kopiją išsiunčia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Tarnyba). 

• VVGN, į kuriuos siunčiamas vaikas, yra parenkami pagal galimybes, atsižvelgiant į vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą. Apgyvendinant vaikus specialiuosiuose VVGN, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms šie namai yra skirti, vaikams. 

• Prieš apgyvendinant vaiką VVGN, išrašomas vaiko siuntimas į VVGN (toliau – siuntimas). 

• Jei VVGN yra laisvų vietų, Tarnyba siuntimą išrašo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo gavimo dienos. Tarnybos siuntimo originalas pateikiamas savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos vaikui skyrimo. Siuntimo kopija pateikiama vaiko globėjui (rūpintojui) – VVGN, į kuriuos vaikas siunčiamas.

• Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo VVGN, vaiko globėjui (rūpintojui), dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu savivaldybė raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių vaikas per nurodytą laiką negali būti apgyvendintas VVGN.
 
• Jeigu vaikas neapgyvendinamas VVGN per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.
 
• Jei VVGN nėra laisvų vietų, vaikas įrašomas į vaikų eilę ilgalaikei socialinei globai VVGN gauti, kurią sudaro ir tvarko Tarnyba.  

• Vaikų eilė ilgalaikei socialinei globai VVGN gauti sudaroma pagal savivaldybių sprendimų dėl ilgalaikės socialinės globos skyrimo VVGN gavimo Tarnyboje datą. Tais atvejais, kai ta pačia data gaunami kelių savivaldybių sprendimai dėl socialinės globos VVGN skyrimo, sudarant eilę atsižvelgiama į šių sprendimų priėmimo datą, o kai ta pačia data gaunami keli vienos savivaldybės sprendimai, priimti ta pačia data, – į jų registracijos eilės numerį. 

• Vienas vaikas gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti. 

• Tarnyba turi teisę neišduoti siuntimo į VVGN tais atvejais, kai savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos VVGN skyrimo prieštarauja socialinių paslaugų skyrimą ir teikimą reglamentuojantiems teisės aktams. Tarnyba apie tai turi informuoti savivaldybę.

X